Shan-Pei Ke

Shan-Pei Ke,副導演/助理導演,主要作品《有一天》
  • 外文名
    Shan-Pei Ke
  • 職業
    副導演/助理導演