丁 -漢語漢字

漢語漢字
更多義項 ▼ 收起更多 ▲

       1、天幹的第四位,見“幹支”。2、順序第四,四 :甲、乙、丙、丁。3、人口 :人丁興旺。4、成年男子:壯丁。 5、特指從事某種專業勞作的人:園丁。6、切成小方塊的菜或肉:筍丁/雞丁。6、姓:丁。 7、丁丁:象聲詞(讀zhēng ),形容伐木、下棋、彈琴的聲音。示例:一局未了,子聲丁丁。

 • 中文名稱
 • 外文名稱
  ok
 • 詞性
  名詞
 • 拼音
  dīng ,zhēng
 • 註音
  ㄉㄧㄥ ,ㄓㄥ
 • 五筆
  SGH
 • 異體字
 • 部首
 • 字形分析
  單一結構象形
 • 倉頡
  MN
 • 造字法
   象形
 • 統一碼
   U+4E01
 • 總筆畫
  2
 • 部外
  1
 • 筆順編號
  12

基本信息

丁(dīng)(zhēng)

隸書-小篆--金文--甲骨文-骨刻文-骨刻原圖隸書-小篆--金文--甲骨文-骨刻文-骨刻原圖

丁字骨刻文演變:

引自:丁再獻、丁蕾《東夷文化與山東·骨刻文釋讀》十九章第二節,中國文史出版社2012年2月版

拼音

dīng(zhēng)

五筆86

SGH

註音

ㄉㄧㄥˉ(ㄓㄥˉ)

五筆98

SGH

部首

倉頡

MN

部外筆畫

1鄭碼AI

總筆畫

2

四角號碼

10200

漢字結構

單一結構

GBK

B6A1
造字法象形CJK 統一漢字4E01
筆順編號:12
筆順讀寫:橫豎(或橫豎鉤)

《廣韻》當經切,平。

註:朾字為丁字(中莖切)(zhēng)小韻。

基本解釋

dīng

1、天幹的第四位,見"幹支"。

2、順序第四,四 :甲、乙、丙、丁。

3、人口 :人丁興旺

4、成年男子:壯丁。

5、特指從事某種專業勞作的人:園丁。

6、切成小方塊的菜或肉:筍丁/雞丁。

6、姓:丁。

7、丁丁:象聲詞(讀zhēng ),形容伐木、下棋、彈琴的聲音。示例:一局未了,子聲丁丁。

8、遭逢,碰到:丁憂,丁茲盛世。

9、道教神名:六~六甲

詳細釋義

名詞

1、(象形。金文象俯視所見的釘頭之形,小篆象側視的釘形。本義:釘子)。

古文形體古文形體

2、同本義。丁為"釘"的古字 [nail]。

丁,鑽也。象形。今俗以釘為之,其質用金或竹,若木。--東漢·許慎《說文》

3、又如:丁屐(底有釘齒的木鞋);丁子(蝌蚪。初生頭大有尾,如丁字)

4、小的立方體 [wad;small cubes of meat or vegetable](如肉、瓜果、蔬菜等割成的小方塊)。如:黃瓜丁;炒雞丁;羊肉丁。

5、天幹的第四位,與地支相配,用以紀年、月、日 [the fourth of the ten Heavenly Stems]。

其日丙丁。--戰國·呂不韋《呂氏春秋·孟夏》

夏,四月,丁未,公及鄭伯盟于越。--《春秋》

丙(天啓六年丙寅)丁(天啓六年丁卯)之間,天子賢達士夫無出其(袁可立)右者。--明 黃道周《節寰袁公傳》

6、能擔任賦役的成年男子,不同于男孩 [man]

無何天寶大征兵,戶有三丁點一丁。--唐·白居易《新豐折臂翁》

餘丁傳餐。--清·邵長蘅《青門剩稿》

7、又如:丁糧(對男丁征收的糧食);丁力(一男之力。引申為勞力);丁女(能擔任力役的成年女子;道家語指火神);丁奴(二十歲以上的成年奴僕) ;成丁;壯丁。

8、家庭人口 [member of a family]。如:添丁;丁稅(按人丁所課的稅);丁賦(按人丁所課的賦稅)。

9、指從事某種勞動的人 [person engaged in a certain occupation]。如:園丁;家丁;庖丁。

10、丁字還有遭遇;碰到的意思.如丁憂;丁艱等.

11、丁字在古時有成年男子的意思,那有無具體的年齡標準呢.傳說古時四十為丁,到隋朝時定為二十一歲,唐天寶年間則為二十三歲,宋朝男子二十歲為丁,六十歲為老.成丁後要服徭役、納人頭稅。

形容詞

1、壯盛;強壯〖strong〗

齒落復生,身氣丁強。--漢·王充《論衡·無形》

又如:丁丁(壯健的樣子);丁人(壯健的男子);丁夫(壯健的男子)

2、序數第四〖fourth〗。如:丁等;丁級;丁方(四方);丁夜四更夜(凌晨1-3時)

動詞

1、當;遭逢〖fallupon〗

丁,當也。--《爾雅》。註:"相當值。"

寧丁我躬?--《詩·大雅·雲漢》

丁時逢殃。--漢·劉向《九嘆·惜賢》

我喜我生,獨丁斯時。--《後漢書·岑彭傳》

丁時逢殃,孰可誇何兮。--漢·劉向《九嘆·惜賢》

如:丁辰(適逢其時);丁仔(遇上,碰巧);丁父憂(遇父喪);丁了母憂(遭了母喪)

漢語大字典解釋

[①][dīng]

[《廣韻》當經切,平青,端。]

(1)天幹的第四位。古代用以紀日。

(2)與地支相配用于紀年、月、日。

(3)指第四;四。參見"丁夜"、"丁方"。

(4)五行中丙丁均屬火,因以為火的代稱。參見"丙丁"。

(5)壯盛;強壯。

(6)舊時指到了服勞役年齡的人。

(7)泛指人口,家口。

(8)指從事某種專門性勞動的人。

(9)指男孩。

(10)指魚枕骨。

(11)指蚌、蛤殼內側堅韌的小肉柱。

(12)指蔬菜、肉類等切成的小塊。

(13)指丁祭。

(14)指筆畫簡單的漢字。

(15)當;遭逢。

(16)釘子。"釘"的古字。

(17)通"疔"。

(18)通"叮"。

(19)通"盯"。

(20)姓。

[②][dìng]

(1)把釘子捶打進別物之中。

(2)縫綴。

[③][zhēng]

[《廣韻》中莖切,平耕,知。]

見"丁3丁"。

康熙詞典

【子集上】【一字部】 丁

〔古文〕唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】??當經切,音玎。十幹名。【說文】夏時萬物皆丁實。丁承丙,象人心。【六書正訛】丁,蠆尾也,象形。凡造物必以金木為丁附著之,因聲借為丙丁字。【爾雅·釋天】太歲在丁曰強圉,月在丁曰圉。【禮·月令】仲春之月上丁,命樂正習舞釋菜。又【唐書·禮樂志】仲春,仲秋,釋奠於文宣王,皆以上丁。 又五丁,力士。【蜀記】秦惠王欲伐蜀,造石牛,置金其後。蜀人使五丁力士拖石成道,秦遂伐蜀。【杜甫詩】論功超五丁。 又六丁,神名。【道書】陽官六甲,陰官六丁。謂六甲中丁神也。 又【爾雅·釋詁】丁,當也。【註】相當値。【詩·大雅】寧丁我躬。 又民丁。【唐書·食貨志】租庸調之法,以人丁為本。又授田十畝,歲輸粟二斛,謂之租丁。 又【庄子·養生主】庖丁解牛。【杜甫詩】畦丁負籠至。【宋史·高宗紀】團敎峒丁槍杖手。【又】罷廉州貢珠,縱蛋丁自便。【何異傳】募山丁,捕首亂者。【唐璘傳】團結漁業茶鹽舟夫蘆丁,悉備燎舟之具。【元史·博爾忽傳】畲丁溪子。【橘錄】金橘高不及尺許,結實繁多。園丁種之,以鬻於市。 又零丁,或作伶仃,失志貌。【晉書·李密傳】零丁孤苦,至於成立。 又彼此相屬曰丁寧。【後漢·郞覬傳】丁寧再三,留神於此。俗作叮嚀。 又丁寧,鉦也。【左傳·宣四年】楚伯棼射王,汰輈及鼔跗,著於丁寧。 又丁東,聲也。凡玉佩鐵馬聲皆曰丁當。當東二音古通。 又丁水。【水經註】泗水又東南流,丁溪水註之。 又【爾雅·釋魚】魚枕謂之丁。【註】枕在魚頭骨中,形似篆書丁字。 又丁子,科鬥也。初生如丁有尾。【庄子·天下篇】丁子有尾。 又肉丁,瘡名。【物類相感賦】身上生肉丁,芝麻花擦之。 又烏丁,茶名。見【本草】。 又吉丁,蟲名。【本草註】甲蟲也。背正綠,有翅,在甲下,出嶺南賓澄諸州,人取帶之,令人喜好相愛。 又【貫休詩】蕨苞玉粉生香壟,菌蔟紅丁出靜槎。【陸遊詩】滿貯醇醪漬黃甲,密封小瓮餉紅丁。皆詩人象形借用也。 又姓。本姜姓,齊太公子伋為丁公,因以命氏。 又【逸書謚法】述義不克曰丁。 又【廣韻】【集韻】【韻會】??中莖切,音朾。【詩·小雅】伐木丁丁。【註】伐木聲相應也。 又【韻會小補】葉都陽切,音當。【韓愈·贈張籍詩】相見不復期,零落甘所丁。嬌兒未絕乳,念之不能忘。 【正字通】唐書張弘靖傳,汝輩挽兩石弓,不如識一丁字。按續世說一丁作一個,因篆文個與丁相似。傳寫為作丁。

說文解字

【卷十四】【丁部】 編號:9696

丁,[當經切 ],夏時萬物皆丁實。象形。丁承丙,象人心。凡丁之屬皆從丁。

詞語

丁壩dīngbà 〖spur〗端與堤岸相接呈"T"字形的保護堤岸水土的建築物

丁冊dīngcè 〖residencebooklet〗舊時的戶口簿

丁醜Dīng-Chǒu 〖Dingchou,thefourteenofthecircleofthesixtyinChinesecalandar〗六十甲子的第十四位

元豐七年六月丁醜。--宋·蘇軾《石鍾山記

丁村人Dīngcūnrén Dingcunman,primitivemanofabout100,100Yearsago,whosefossilremainswerefoundinDingcunofShanxiProvincein1954〗中國古人類化石,1954年發現于山西襄汾縣丁村附近

丁當dīngdāng 〖jingle;clater;dingdong〗象聲詞,形容金屬、瓷器等的碰撞聲。也作叮當、玎當

丁當長鳴dīngdāng-chángmíng 〖dingdong;jingle;clatter〗發丁當聲

聽得見狂風呼呼地悲號,大鍾丁當長鳴

丁點兒dīngdiǎnr 〖atinybit〗[方言]∶表示數量小

丁冬dīngdōng 〖tinkle〗象聲詞。丁當聲,丁丁作響,形容金屬、玉器碰撞的聲音,也作丁東、叮咚

丁對dīngduì 〖justright〗[方言]∶適合;妥當

丁亥Dīng-Hài 〖DingHai,thetwenty-fourthofthecycleofthesixtyinthechinesecalender〗六十甲子的第二十四位

丁口dīngkǒu 〖capitation〗∶人口稅 〖population〗指百姓

丁零dīnglíng 〖tinnient;tinklejingle〗形容鈴聲或金屬撞擊的聲音

銅鈴丁零

丁零當啷dīngling-dānglāng 〖cling-clang;Jingle-jangle〗象聲詞,形容金屬、瓷器碰撞發出的一連串的聲音

丁卯Dīng-Mǎo 〖DingMao,thefourthofthecycleofthesixtyintheChineseCalendar〗六十甲子的第四位

丁年dīngnián 〖ageattainedone'smajority〗成丁的年齡

丁寧dīngníng 〖givecarefulinstructionsrepeatedly〗叮嚀,反復地囑咐

丁是丁,卯是卯 dīngshìdīng,mǎoshìmǎo

〖beconscientiousandmeticulous;beaccurateinwhatonesays;befastidiouslyaccurate〗丁、卯分別是天幹、地支之一,不能相混,錯亂了影響記時。形容做事認真,一絲不苟

鳳姐笑道:"我看你厲害,明兒有了事,我也是丁是丁,卯是卯的,你也別抱怨。--《紅樓夢》

丁稅dīngshuì 〖polltax〗人頭稅

丁未Dīng-Wèi 〖Dingwei,theforty-fourthofthecycleofthesixtyinChinesecalendar〗六十甲子的第四十四位

丁香dīngxiāng 〖lilac;clove〗丁香屬的一種植物

丁徭dīngyáo 〖corvée〗丁役

丁憂dīngyōu 〖beinmourningforparent'sdeath〗遭逢父母的喪事,也稱"丁艱"

始為謝玄參軍,為玄所遇,丁憂去職。--《晉書·袁悅之傳》

丁壯dīngzhuàng 〖healthyandstrongmen〗健壯的人,指青壯年

丁字步dīngzìbù 〖T.Step〗雙腳呈垂直方向接觸,其中一腳跟靠在另一腳窩處,兩腳尖對兩斜角,如一"丁"字,所以叫丁字步。丁字步是中國古典舞中最基本的腳位

丁字尺dīngzìchǐ 〖T.square〗一端有橫檔的直尺,"丁"字形用于劃平行線或用作三角板的支承物來劃與直尺成各種角度的直線

丁字鎬dīngzìgǎo 〖pickhammer〗一端鋒利而另一端鈍的鎬

丁字街dīngzìjiē 〖T-shapedroadjunction〗即兩條相交處呈"T"形的街道

丁字梁dīngzìliáng 〖T-girder;T-beam〗形容狀丁字的梁

音韻參考

[ 上古音 ]:耕部端母,teng

[ 廣 韻 ]:中莖切,下平13耕,zhēng,梗開二平耕知

[ 平水韻 ]:下平八庚·下平九青

[ 唐 音 ]:*deng,deng

[ 國 語 ]:dīng,zhēng

[ 粵 語 ]:ding1zaang1zang1

[ 閩南語 ]:teng1

相關搜尋

其它詞條